.
Company Profile Photo Gallery Product Range Chemical Analysis Contact Us
 
เกี่ยวกับบริษัท  |  วัตถุประสงค์ของธุรกิจ  |  จุดเด่น  |  ประวัติความเป็นมา  |  กลยุทธทางการตลาด
.
  บริษัท   สินเขาถ้ำพัฒนกิจ จำกัด
  ที่ตั้ง   อำเภอ สระโบสถ์ จังหวัด ลพบุรี
  พื้นที่   36 ไร่
  ก่อตั้ง   สิงหาคม 2536 ได้รับอนุญาตต่อประทานบัตรถึง สิงหาคม 2556
  ลักษณะการประกอบธุรกิจ   เหมืองแร่
  ชนิดของแร่   POTTERY STONE
  ลักษณะเหมือง   เหมืองหาบ
  ผู้ก่อตั้ง   นาย พิชิต สกุลพานิช
  ทุนจดทะเบียน   10,000,000 บาท ชำระเต็ม
.
1.เพื่อนำทรัพยากรไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุดต่อการลงทุน และ เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
2.ดำเนินการทางธุรกิจให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนการลดต้นทุนด้านวัตถุดิบของอุตสาหกรรมเซรามิกภายในประเทศ และนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการแข่งขันกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเซรามิกจากต่างประเทศ
3.ขยายตลาดการส่งออกวัตถุดิบไปยังต่างประเทศ
.
1.ทรัพยากรแร่ที่เกิดขึ้นในบริเวณเหมืองแร่ เป็นแร่ที่มีคุณภาพสูงกว่าแร่ทั่วไปชนิดเดียวกัน ในแง่ของคุณสมบัติความขาว (WHITENESS) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของวัตถุดิบในการผลิต
2.การเกิดของแร่หนาแน่น (MASSIVE)
3.ค่าใช้จ่ายในการขนส่งต่ำเนื่องจากที่ตั้งของเหมืองแร่อยู่ใกล้กับผู้ซื้อภายในประเทศ โดยมีระยะทางห่างจากกรุงเทพประมาณ 230 กิโลเมตร จึงทำให้ต้นทุนการขนส่งต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่ง (ส่วนมากแหล่งแร่ที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงจะเกิดอยู่ในจังหวัด ลำปาง)
4.มีทรัพยากรแร่สำรอง (MINERAL RESERVED) ไม่น้อยกว่า 2 ล้านตัน โดยคิดเฉพาะแร่สำรองเหนือพื้นดิน ไม่รวมใต้ดิน มีมูลค่าการขายประมาณ 1.100 ล้านบาท
5.มีการทำสัญญาเช่าช่วงระยะยาวจากเจ้าของเดิม ซึ่งเป็น SPECIALIST ผู้มีความรู้ความชำนาญสูงจากกรมทรัพยากรธรณี ซึ่งได้ทำการสำรวจจนแน่ใจทั้งในแง่ของคุณภาพ และ ปริมาณแร่สำรอง
6.ใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ( PRIMITIVE ) ง่ายต่อการควบคุมการผลิต
7.มี ENTRY BARRIER กล่าวคือ ได้ทำการขออาชญาบัตร และ ประทานบัตร ครอบคลุมแหล่งแร่ใกล้เคียงรอบๆ แหล่งเดิมทุกตารางเมตร ประกอบกับซื้อที่ดินรอบแหล่ง แบ่งเป็นพื้นที่ของแหล่งส่วนแรก 36 ไร่ พื้นที่แหล่งแร่ใกล้เคียงและที่ดินรอบบริเวณ 588 ไร่ ทำให้คู่แข่งไม่สามารถเข้าครอบครองแหล่งแร่ที่มีคุณสมบัติสูงใกล้เคียงกันเพื่อประกอบการได้
.
แหล่งแร่ซึ่งปัจจุบันเป็นสัมปทานของบริษัท ได้ถูกค้นพบโดยเจ้าหน้าที่สำรวจของกรมทรัพยากรธรณี ทางกลุ่มเจ้าหน้าที่สำรวจ(ในนามห้างหุ้นส่วนจำกัด คลองยาง) จึงได้ทำการจับจอง แต่เนื่องด้วยในทางปฎิบัติ การขอประทานบัตร มีขั้นตอนยุ่งยากซับซ้อนในทางราชการ และ เสียค่าใช้จ่ายสูง เช่น ต้องได้รับการเห็นชอบจากสภาตำบล ต้องได้รับการอนุมัติจาก อธิบดีกรมป่าไม้ และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ต้องผ่านการอนุมัติจากกองสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และ กรมทรัพยากรธรณี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบกับเจ้าหน้าที่สำรวจกลุ่มนี้ ขาดความรู้ความชำนาญในการทำเหมืองแร่ และไม่ได้อยู่ในวงการธุรกิจ จึงไม่สามารถทำการตลาดและประกอบกิจการธุรกิจได้ จึงได้ให้การเช่าช่วงสัมปทานให้แก่บริษัทฯ
.
-ด้วยคุณภาพของแร่ที่เหนือกว่าคู่แข่ง ประกอบกับแหล่งแร่อยู่ใน LOCATION ที่ได้เปรียบในเชิงภูมิศาสตร์ และ ทำให้ได้เปรียบในแง่ของการตั้งราคา (PRICING)
-คุณสมบัติของแร่มีศักยภาพในการนำไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น ใช้บำบัดน้ำเสียในนากุ้ง และ ใช้เป็นสารเติม ( ADDITIVE ) ในปุ๋ย ได้มีการตกลงกับทีมนักวิชาการ กรมวิชาการ กระทรวงเกษตรฯ เพื่อให้เป็นตัวแทนในการทำวิจัย การนำเสนอ และ การทำการตลาด ในส่วนของธุรกิจการซื้อขายกับทางราชการ
-การควบคุมคุณภาพและความสม่ำเสมอ ( CONSISTENCY ) ในการผลิต โดยนักวิชาการ และ วิศวกรทรงคุณวุฒิฯผู้มีประสบการณ์สูงในวงการธุรกิจเซรามิก
-การโฆษณาในนิตยสารเกษตร และ อุตสาหกรรม และ การทำใบปลิว แผ่นพับ
 
Copyright ©2007 All rights reserved